تبعید

گفتم: << یکی از ویژگی های تبعید این است که تعادل آدم به هم می ریزد. وقتی آدم سر جای خودش نباشد دیگر فرقی ندارد کجاست, مهم این است که سرجاش نیست.>>

 

صفحه ی 198

** کتاب: تماماً مخصوص ** نویسنده: عباس معروفی ** نشر: گردون **

 

ارسال دیدگاه برای این مطلب